Báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu năm 2021 và xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022 trình độ TS, ThS, ĐH.

Viện Tài nguyên và Môi trường xin trân trọng kính báo chỉ tiêu năm 2021 và xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022 trình độ TS, ThS, ĐH

Toàn văn báo cáo xem tạ đây: