Thông báo về chương trình Học bổng NAGAO tại Việt Nam năm học 2017-2018