Tagged: Hợp tác quốc tế

Cuộc gặp gỡ giữa Giáo sư Geraldine Richmond, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học, Đặc sứ Bộ Khoa học Hoa Kỳ với lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường (ĐHQGHN) và các nhà khoa học nữ Việt Nam

Giáo sư Hóa học người Hoa Kỳ, Bà Geraldine Richmond, Trường Đại học Tổng hợp Oregon, vừa được bầu lại Chủ tịch của Hiệp hội Khoa học Hoa Kỳ (AAAS) năm 2015. Ngoài ra, Bà vừa được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đề cử là Đặc sứ của Bộ Khoa học Hoa Kỳ cho các nước vùng sông Mê Kông