Thông báo về việc hỗ trợ học bổng cho nghiên cứu sinh

Năm học 2018-2019 Viện Tài nguyên và Môi trường có 02 suất học bổng hỗ trợ cho nghiên cứu sinh, cụ thể như sau: – 01 suất học bổng toàn...