Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định thành lập Viện Tài nguyên và Môi trường

[:vi]
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 17/11/2016 về việc thành lập Viện Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN).
Viện Tài nguyên và Môi trường có chức năng, nhiệm vụ chính: Nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững; tư vấn và hoạt động dịch vụ liên quan đến lĩnh vực tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững; thực hiện hoạt động đào tạo các chuyên ngành liên quan theo quy định pháp luật.

Giám đốc ĐHQGHN quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo của Viện Tài nguyên và Môi trường theo quy định pháp luật.

Việc nâng cấp Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường thành Viện Tài nguyên và Môi trường thuộc ĐHQGHN sẽ làm tăng vị thế pháp lý, tạo điều kiện cho đơn vị có quyền tự chủ cao hơn trong tổ chức và hoạt động; gia tăng cơ hội hợp tác, triển khai các nhiệm vụ KH&CN trọng điểm cấp quốc gia và quốc tế; được tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ, phối hợp đào tạo thạc sĩ… qua đây góp phần quan trọng để thực hiện thành công chủ trương của Đảng và Nhà nước về tái cơ cấu nền kinh tế, phát triển nhanh và bền vững, gắn chặt với bảo vệ và cải thiện môi trường, chủ động ứng phó với hiểm họa biến đổi khí hậu, suy thoái tài nguyên, đồng thời góp phần đẩy nhanh lộ trình hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và mô hình tổ chức theo định hướng đại học nghiên cứu, đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao mà ĐHQGHN đang tiên phong xây dựng.

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, nay là Viện Tài nguyên và Môi trường, là một tổ chức KH&CN có bề dày truyền thống và đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận được thành lập từ năm 1985, trực thuộc Trường Đại học Tổng hợp trước đây. Viện Tài nguyên và Môi trường là đầu mối quan trọng của ĐHQGHN về nghiên cứu KH&CN trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững.

Đến thời điểm này, ĐHQGHN có 07 viện thành viên và trực thuộc là: Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học, Viện Công nghệ Thông tin, Viện Đảm bảo Chất lượng Giáo dục, Viện Quốc tế Pháp ngữ, Viện Trần Nhân Tông, Viện Tài nguyên và Môi trường.

>>> Quyết định 2218/QĐ-TTg về việc thành lập Viện Tài nguyên và Môi trường thuộc ĐHQGHN

>>> Các tin tức liên quan:

– Báo điện tử Chính phủ: Thành lập Viện Tài nguyên và Môi trường

– Báo điện tử Dân trí: Thành lập Viện Tài nguyên và Môi trường

 PV – VNU Media

[:]