Thông báo về việc xét cấp học bổng của Đại học Quốc gia Hà Nội cho nghiên cứu sinh và thực tập sinh sau tiến sĩ có năng lực nghiên cứu xuất sắc

Để thu hút và khuyến khích người học có thành tích và năng lực nghiên cứu tham gia các chương trình đào tạo tiến sĩ, thực tập sinh sau tiến sĩ của Đại học Quốc gia, Hà Nội.

Đại học Quốc gia Hà Nội đã ra thông báo theo chi tiết văn bản sau:

 

Tags: , ,