THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỖ TRỢ HỌC BỔNG CHO NGHIÊN CỨU SINH

Năm học 2018-2019 Viện Tài nguyên và Môi trường có 02 suất học bổng hỗ trợ cho nghiên cứu sinh, cụ thể như sau:
– 01 suất học bổng toàn phần do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp;
– 01 suất học bổng bán phần do Viện Tài nguyên và Môi trường cấp.
Đối tượng được xét cấp học bổng:
 Đối tượng được xét cấp học bổng lần đầu: Thí sinh trúng tuyển nhập học chương trình đào tạo tiến sĩ ở Viện Tài nguyên và Môi trường có điểm đánh giá hồ sơ dự tuyển cao;
 Đối tượng được xét cấp duy trì học bổng: NCS cuối năm thứ 2 đã được cấp học bổng lần đầu nếu tham gia đầy đủ, đúng tiến độ các nhiệm vụ của Viện Tài nguyên và Môi trường và của Đại học Quốc gia Hà Nội quy định đối với NCS và đạt kết quả tốt; không bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên sẽ được cấp duy trì học bổng cho năm thứ 3.
Mức học bổng:
a) Học bổng toàn phần:
– Mức học bổng toàn phần cho NCS là 60.000.000 đồng/khóa học.
– Mức học bổng cấp lần đầu cho 2 năm là 40.000.000 đồng đối với NCS.
– Sau khi hết 2 năm, NCS đáp ứng tiêu chí quy định của đơn vị đào tạo và của ĐHQGHN thì được cấp tiếp 20.000.000 đồng cho năm tiếp theo.
b) Học bổng bán phần:
– Mức học bổng bán phần cho NCS có bằng thạc sĩ là 30.000.000đ/khóa học.
– Mức học bổng cấp lần đầu cho 2 năm là 20.000.000 đồng đối với NCS.
– Sau khi hết 2 năm, NCS đáp ứng tiêu chí quy định của đơn vị đào tạo và của ĐHQGHN thì được cấp tiếp 10.000.000 đồng cho năm tiếp theo.