Thông báo về Chương trình Học bổng NAGAO tại Việt Nam năm học 2021-2022

Năm học 2021-2022, Quỹ Môi trường Thiên nhiên Nagao (Nagao Natural Environmental Foundation – NEF) cấp 40 suất học bổng Nagao cho học viên cao học (HVCH) của các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam với mục đích hỗ trợ HVCH thực hiện các nghiên cứu của mình về lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên; sinh học, sinh thái học, lâm nghiệp, nông nghiệp, các khoa học Trái đất và môi trường hoặc các chuyên ngành khác phục vụ mục tiêu bảo tồn và/hoặc phát triển bền vững.

I. Đối tượng nhận học bổng:

Để nhận được Học bổng Nagao, ứng viên phải đáp ứng đầy đủ những điều kiện sau đây:

1. Là công dân Việt Nam;

2. Là HVCH xuất sắc đang học năm thứ nhất (chương trình 2 năm) hoặc HVCH năm thứ thứ hai (chương trình 3 năm) tại các cơ sở đào tạo đại học của Việt Nam, thuộc các chuyên ngành về bảo tồn thiên nhiên; sinh học, sinh thái học, lâm nghiệp, nông nghiệp, các khoa học Trái đất và môi trường hoặc các chuyên ngành khác phục vụ mục tiêu bảo tồn và/hoặc phát triển bền vững;

3. Là HVCH có đề tài nghiên cứu về quản lý và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học, sinh học, sinh thái học, lâm nghiệp, nông nghiệp, khoa học môi trường,… phục vụ mục tiêu bảo tồn và/hoặc phát triển bền vững.

Đặc biệt, ưu tiên cho những ứng viên có nghiên cứu ngoài thực địa, những ứng viên là đồng bào dân tộc thiểu số hoặc có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

II. Quy trình xét duyệt và cấp học bổng:

Quy trình này được xây dựng, thực hiện và duy trì để xét và cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên cao học đáp ứng được các điều kiện nêu tại Mục I. Quy trình bao gồm các bước như sau:

1. Ứng viên nộp hồ sơ dự tuyển học bổng đến Ban Điều hành Quỹ Học bổng Nagao theo quy định và hướng dẫn tại Mục III dưới đây;

2. Hội đồng xét duyệt Học bổng Nagao của Viện Tài nguyên và Môi trường sẽ họp để đánh giá hồ sơ và lựa chọn ra những ứng viên có thành tích học tập và đề cương nghiên cứu xuất sắc nhất xem xét cấp học bổng;

3. Học bổng được chia làm hai lần để cấp trong thời gian 2 năm (năm học 2021-2022 và 2022-2023);

4. HVCH sẽ được nhận học bổng lần đầu sau khi Hội đồng xét duyệt Học bổng Nagao lựa chọn Hồ sơ và được Quỹ NEF (Nhật Bản) phê duyệt;

5. Cuối năm học, HVCH có trách nhiệm báo cáo kết quả học tập và tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu theo yêu cầu của Quỹ;

6. Hội đồng xét duyệt Học bổng Nagao và Quỹ NEF sẽ đánh giá kết quả học tập và tiến độ công việc của HVCH để trình quyết định cấp tiếp học bổng lần 2 (năm học 2022-2023) cho học viên;

7. HVCH sẽ nhận học bổng lần 2 sau khi nộp đầy đủ báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu theo đề cương nghiên cứu ban đầu với chất lượng đảm bảo và được Hội đồng xét duyệt Học bổng Nagao và Quỹ NEF thông qua.

III. Hồ sơ đăng ký xét tuyển học bổng:

Các ứng viên chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đăng ký xét tuyển học bổng bao gồm:

1. Đơn xin cấp học bổng (01 bản tiếng Anh, 01 bản tiếng Việt) theo mẫu (Mẫu số 1). Trong đơn cần kê khai đầy đủ các mục. Đơn có chữ ký và đóng dấu xác nhận của cơ sở đào tạo;

2. Đề cương nghiên cứu (bằng tiếng Việt). Các ứng viên có thể tham khảo bản Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu (Mẫu số 2) để chuẩn bị đề cương.

Các ứng viên lưu ý, hình thức và nội dung trang bìa là bắt buộc đối với các đề cương, phần nội dung và thứ tự các mục trong đề cương có thể điều chỉnh, vận dụng sao cho phù hợp với nghiên cứu của từng ứng viên.

3. Bảng điểm các môn học/học phần (đối với HVCH năm thứ hai) hoặc điểm thi tuyển đầu vào (đối với HVCH mới trúng tuyển) có chữ ký và đóng dấu xác nhận của cơ sở đào tạo; Bảng điểm bao gồm môn học/học phần đã có điểm và các môn/học phần đã học nhưng chưa có điểm (trường hợp này phải có xác nhận của cơ sở đào tạo).

4. Có 02 Thư giới thiệu (bằng tiếng Anh) của hai giáo sư, cán bộ hướng dẫn đề tài hoặc giảng viên tham gia giảng dạy.

IV. Thời hạn nộp hồ sơ:

1. Hạn nộp hồ sơ: Trước 17h00, ngày 31/10/2021. Đối với các ứng viên gửi hồ sơ theo đường bưu điện, thời hạn nộp hồ sơ sẽ căn cứ vào thời gian trên dấu bưu điện.

2. Hội đồng xét duyệt Học bổng Nagao chỉ xem xét các hồ sơ nộp đúng hạn và điền đầy đủ thông tin theo đúng yêu cầu. Kết quả tuyển chọn sẽ được thông báo vào cuối tháng 12/2021 trên website của Viện Tài nguyên và Môi trường. Hồ sơ không được xét chọn sẽ không được trả lại.

V. Nơi nhận hồ sơ:

1. Ban Điều hành Quỹ Học bổng Nagao:

– Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội

– Địa chỉ: Số 19, Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

– Điện thoại: 024.38253506;          Email: cres@vnu.edu.vn

2. Thư ký Ban Điều hành Quỹ học bổng Nagao:

– TS. Đỗ Quang Trung

– Phòng Quản lý Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Viện Tài nguyên và Môi trường

– Địa chỉ: Số 19, Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

– Di động: 0914 846 829;               E-mail: trungcnsinh@gmail.com

Ban Điều hành Quỹ Học bổng Nagao kính đề nghị các Cơ sở đào tạo đại học trong cả nước thông báo rộng rãi đến các HVCH thuộc đối tượng nêu trên./.

Các file đính kèm:

https://cres.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/TB-HB-NAGAO-2021-2022-1.pdf

https://cres.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/Don-xin-Hoc-bong-Nagao_Tieng-Anh.doc

https://cres.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/Don-xin-Hoc-bong-Nagao_Tieng-Viet-1.doc

https://cres.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/Huong-dan-viet-de-cuong-nghien-cuu-1.doc