Quy định về Tổ chức và hoạt động của Viện Tài nguyên và Môi trường

Ban hành theo Quyết định số 4023/QĐ-ĐHQGHN ngày 15/12/2016 của Giám đốc Đại học quốc gia Hà Nội