Danh sách đội ngũ giảng viên tham gia chương trình đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Môi trường và Phát triển bền vững tại Viện Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện kế hoạch năm học 2022-2023, Viện Tài nguyên và Môi trường công khai danh sách đội ngũ Giảng viên cơ hữu và Giảng viên thỉnh giảng tham gia chương trình đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Môi trường và Phát triển bền vững. Chi tiết trong danh sách sau: