Quyết định thành lập Hội đồng KHCN của Viện Tài nguyên và Môi trường