Viện Tài nguyên và Môi trường trình bày “Phương án Bảo vệ Môi trường thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 19/10/2023 Viện Tài nguyên và Môi trường đã trình bày “Phương án Bảo vệ Môi trường thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050” tại buổi tọa đàm Lĩnh vực Môi trường Quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Viện Tài nguyên và Môi trường là một trong bảy thành viên liên danh thực hiện gói thầu số 03 Tư vấn lập Quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2050.

Viện chịu trách nhiệm xây dựng và hoàn thiện các báo cáo và bản đồ thuộc các báo cáo bao gồm:

 • Báo cáo “Hiện trạng công tác bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020, phương án quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 20250”;
 • Báo cáo “Phương án phát triển bền vững rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất và phát triển kết cấu hạ tầng lâm nghiệp trên địa bàn Thủ đô Hà Nội”;
 • Báo cáo “’Xác định mục tiêu, chỉ tiêu bảo tồn đa dạng sinh học Thủ đô Hà Nội; xác định tên gọi, vị tri địa lý, quy mô diện tích, bản đồ, mục tiêu, tổ chức và biện pháp quản lý đối với các khu vực đa dạng sinh học cao, vùng đất ngập nước quan trọng, khu vực cảnh quan sinh thái quan trọng, hành lang đa dạng sinh học, khu bảo tồn thiên nhiên, cơ sơ bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn Thủ đô Hà Nội”;
 • Báo cáo “Phương án về vị trí quy mô, loại hình chất thải, công nghệ dự kiến, phạm vi tiếp nhận chất thải để xử lý của các khu xử lý chất thải tập trung cấp quốc gia, cấp vùng đã được định hướng trong quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia trên địa bàn Thủ đô Hà Nội”
 • Báo cáo “Phương án về điểm, thông số, tần suất quan trắc chất lượng môi trường đất, nước, không khi quốc gia, liên tỉnh và Thủ đô Hà Nội đã được định hướng trong quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia”;
 • Báo cáo ”Phương án về phân vùng môi trường theo vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải và vùng khác đã được định hướng trong quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia”;
 • Báo cáo “’Hiện trạng và phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; bảo vệ, khai thác, sử dụng, tài nguyên trên địa bàn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”;
 • Báo cáo “Khoanh định chi tiết khu vực mỏ, loại tài nguyên khoáng sản cần đầu tư thăm dò, khai thác và tiến độ thăm dò, khai thác; khu vực thăm dò khai thác được giới hạn bở các đoạn thẳng nối các điểm khép góc thể hiện trên bản đồ địa hình hệ tọa độ quốc gia với tỷ lệ thích hợp”;
 • Xử lý, tíh hợp đánh giá ĐMC về các định hướng quy hoạch;
 • Xử lý, tích hợp các giải pháp về ĐMC và các kiến nghị với quy hoạch”.
 • Xây dựng các bản đồ kèm theo hệ thống báo cáo tương ứng.

Các báo cáo thuộc phần việc của Viện đều được hoàn thành kịp tiến độ đề ra của chủ đầu tư và đạt chất lượng tốt, đóng góp tích cực vào kết quả chung của cả gói thầu.

Tags: , , ,