Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Cao Văn Cảnh

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu Tóm tắt luận án tiến của nghiên cứu sinh Cao Văn Cảnh, sinh ngày 16/4/1980 tại Quảng Ngãi.

Tên đề tài luận án: Xây dựng các biện pháp quản lý hiệu quả chất thải rắn tại một số khu đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ngành: Khoa học môi trường

Chuyên ngành: Môi trường và phát triển bền vững

 (Xem Tóm tắt luận án chi tiết).