Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Hiểu

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu tóm tắt luận án tiến của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Hiểu, sinh ngày 10/9/1979 tại Thái Bình.

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi sử dụng đất lên quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên nước của hồ Núi Cốc và lưu vực sông Công.

Ngành: Khoa học môi trường

Chuyên ngành: Môi trường trong phát triển bền vững

 (Xem Tóm tắt luận án chi tiết).