Thông tin luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Hà Văn Đinh

Họ và tên nghiên cứu sinh: Hà Văn Định

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 13/4/1985

Nơi sinh: Hòa Bình

Quyết định công nhận nghiên cứu sinh của Giám đốc Đại học quốc gia Hà Nội số 4974/QĐ-ĐHQGHN ngày 31/12/2013.

Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

– Quyết định số 112/QĐ-ĐHQGHN ngày 16/01/2017 của Giám đốc ĐHQGHN về việc cho phép NCS kéo dài thời gian học tập 12 tháng.

– Điều chỉnh tên đề tài theo Quyết nghị của Hội đồng đánh giá cấp cơ sở luận án tiến sĩ ngày 08/4/2017 cho phù hợp với kết quả nghiên cứu của luận án. Tên luận án cũ là “Dựa vào cộng đồng để sử dụng khôn khéo đất ngập nược trong bối cảnh biến đổi khí hậu – Trường hợp đất lúa nước của huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang”, được điều chỉnh thành “Sử dụng khôn khéo đất lúa nước dựa vào cộng đồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang”.

Tên đề tài luận án: Sử dụng khôn khéo đất lúa nước dựa vào cộng đồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

Chuyên ngành: Môi trường và phát triển bền vững.

Mã số: Chương trình đào tạo thí điểm.

Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Diên Dực và TS. Nguyễn Võ Linh.

Xem chi tiết thông tin về luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Hà Văn Định tiếng Việt và tiếng Anh.