Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm cụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020 của UBND tỉnh Yên Bái

Đại học Quốc gia Hà Nội, nhận được công văn số 1821/UBND_NLN ngày 09/7/2019 của UBND tỉnh Yên Bái về việc thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh năm 2020, ĐHQGHN thông cáo các đơn vị đề xuất nhiệm vụ KH&CN.

Theo thông tin chi tiết tại đây