THÔNG BÁO SỐ 1
Về việc mời tham gia viết bài cho Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc
lần thứ XIII năm 2022

THÔNG BÁO SỐ 1
Về việc mời tham gia viết bài cho Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc
lần thứ XIII năm 2022

                        Kính gửi: – Các Trường Đại học, Viện và Trung tâm nghiên cứu

                                         – Các Hội thành viên Hội Địa lý Việt Nam

            Các thành tựu khoa học và công nghệ của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã tạo ra nhiều cơ hội cho các quốc gia chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn dựa trên phục hồi, bảo tồn và tăng cường vốn tự nhiên; tối ưu hóa năng suất tài nguyên và nâng cao hiệu quả của hệ thống kinh tế. Ở Việt Nam hiện nay khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là một nội dung cơ bản trong các đột phá chiến lược, là động lực chính để phát triển bền vững. Trong những thập kỷ vừa qua, Khoa học Địa lý ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong tổ chức lãnh thổ sản xuất, sử dụng hợp lý và phục hồi các nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu, nhằm đóng góp thiết thực cho sự nghiệp phát triển và hội nhập của Đất nước.

            Trên tinh thần đó, Hội Địa lý Việt Nam và Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ XIII năm 2022.

1. Đơn vị tổ chức Hội nghị:

            – Hội Địa lý Việt Nam

            – Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội

2. Đơn vị phối hợp tổ chức Hội nghị: UBND thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

3. Chủ đề của Hội nghị:

Khoa học Địa lý Việt Nam với sử dụng hợp lý, phục hồi tài nguyên và
phát triển kinh tế tuần hoàn

4. Mục đích của Hội nghị:

            – Giới thiệu những thành tựu khoa học và công nghệ, trao đổi kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu giữa các nhà Địa lý và các nhà khoa học liên ngành trong sử dụng hợp lý, phục hồi tài nguyên và phát triển kinh tế tuần hoàn.

            – Tổng kết, đánh giá kết quả đào tạo và phát triển lực lượng khoa học Địa lý trên phạm vi cả nước phục vụ có hiệu quả cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của Đất nước trong bối cảnh mới hiện nay.

5. Các nội dung chính của Hội nghị:

            – Những vấn đề lý luận, những nghiên cứu địa lý quy mô quốc gia, khu vực và những vấn đề hiện đại trong nghiên cứu địa lý;

            – Điều kiện địa lý các vùng lãnh thổ và đơn vị hành chính: Điều kiện tự nhiên, tài nguyên; điều kiện kinh tế – xã hội; môi trường, biến đổi khí hậu và thiên tai;

            – Quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên; phục hồi tài nguyên; dịch vụ hệ sinh thái, du lịch sinh thái và phát triển bền vững;

            – Những vấn đề lý luận về kinh tế tuần hoàn gắn với khoa học địa lý; các mô hình kinh tế tuần hoàn theo tiếp cận địa lý; các mô hình sử dụng tài nguyên gắn với kinh tế tuần hoàn;

            – Đổi mới sáng tạo trong khoa học địa lý; công nghệ 4.0 trong địa lý, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai;

            – Đào tạo địa lý bậc đại học và sau đại học; giáo dục địa lý phổ thông;

            – Nghiên cứu địa lý với sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững KT-XH Thủ đô Hà Nội; địa lý học với phát triển bền vững thị xã Sơn Tây và phụ cận.

6. Thành phần tham dự Hội nghị:

            – Các Hội thành viên và các thành viên Hội Địa lý Việt Nam;

            – Các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, cán bộ giảng viên các Trường Đại học, Viện và Trung tâm nghiên cứu trong và ngoài nước;

            – Các nghiên cứu sinh và học viên cao học đang tham gia các chương trình đào tạo liên quan đến địa lý tại các cơ sở giáo dục đại học ở trong và ngoài nước; các giáo viên các Trường Trung học phổ thông;

            – Các nhà quản lý, cán bộ, chuyên viên của các Ban, Bộ, ngành Trung ương và địa phương, các Doanh nghiệp trong và ngoài nước liên quan đến Khoa học Địa lý.

7. Thời gian (dự kiến): 02 ngày vào nửa cuối tháng 11/2022. Trong đó, dự kiến tổ chức 01 chuyến du khảo (study tour) cho các đại biểu tham dự Hội nghị (Kế hoạch chi tiết sẽ thông báo sau).

8. Địa điểm tổ chức Hội nghị (dự kiến): Phương án 1 tại UBND thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội; Phương án 2 tại Đại học Quốc gia Hà Nội, 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

9. Kế hoạch nhận báo cáo khoa học và đăng ký tham dự Hội nghị:

            – Nộp tóm tắt báo cáo (Form_Tomtat_HNDL2022.DOC): trước ngày 30/5/2022

            – Thông báo chấp nhận tóm tắt: trước ngày 30/6/2022

            – Báo cáo toàn văn (Form_Toanvan_NHDL2022.DOC): trước ngày 15/9/2022

            – Thông báo chấp nhận toàn văn: trước ngày 15/10/2022

            – Đăng ký tham dự Hội nghị (Form_Dangky_HNDL2022.DOC): trước ngày 30/10/2022.

            – Các báo cáo được phản biện và in trong Kỷ yếu Hội nghị tại NXB trong nước có uy tín (được Hội đồng Giáo sư Liên ngành Khoa học Trái đất – Mỏ tính điểm công trình).

10. Địa chỉ đăng ký và gửi bài:

            Đăng ký và gửi bài trực tiếp tại các mục “Đăng ký và gửi bài tham dự Hội nghị” trên website: https://sites.google.com/view/hnkhdltq13; hoặc email: hnkhdltq2022@gmail.com.

            Danh sách các bài trong Kỷ yếu Hội nghị sẽ được công bố trên các website của:

            – Viện Địa lý: http://ig-vast.ac.vn/

            – Viện Tài nguyên và Môi trường: http://cres.edu.vn

            – Các Hội thành viên Hội Địa lý Việt Nam

            Để kịp thời gian gửi phản biện, biên tập và in Kỷ yếu Hội nghị, Ban Tổ chức Hội nghị trân trọng đề nghị các Hội Địa lý thành viên, các cơ quan liên quan thông báo đến tất cả các nhà khoa học, cán bộ quản lý, các nghiên cứu sinh, học viên cao học quan tâm kịp thời đăng ký và gửi bài tham gia Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ XIII năm 2022.

            Mọi thông tin về Hội nghị xin liên hệ:

            – Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Fax: 024.38253506                          Email: cres@cres.edu.vn

            Điện thoại: TS. Đỗ Quang Trung (0914846829); ThS. Phạm Việt Hùng (0904006004); ThS. Lê Bá Biên (0979339879).

            – Văn phòng Hội Địa lý Việt Nam, Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Nhà A27, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

            Fax: 024.38361192                          Email: phhoanghai@yahoo.com

            Điện thoại: 0987631003 (ThS. Nguyễn Mạnh Hà).