Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh chuyên ngành “Môi trường và phát triển bền vững” đợt 1 năm 2020

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh chuyên ngành Môi trường và phát triển bền vững đợt 1 năm 2020, cụ thể như sau: