Sổ tay hợp tác quốc tế

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) hiện đang phấn đấu trở thành đại học nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trong nhóm các đại học hàng đầu châu Á và thế giới, làm nòng cột và đầu tàu trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Một trong những giải pháp quan trọng để đạt được mục tiêu này là phát triển nguồn lực cho ĐHQGHN thông qua các hoạt động hợp tác quốc tế.

Trong những năm qua, công tác quản lý hoạt động hợp tác quốc tế luôn được chú trọng và có những đổi mới tích cực. Quy định về quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của ĐHQGHN đã được chính thức ban hành Quyết định số 4616/QĐ-ĐHQGHN ngày 08 tháng 12 năm 2014), đảm bảo tính nghiêm túc trong quá trình quản lý hoạt động hợp tác quốc tế, đồng thời thực hiện giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, phân quyền công tác hợp tác quốc tế đối với các đơn vị thành viên.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động hợp tác quốc tế, trong quá trình triển khai đảm bảo tuân thủ các quy định của Nhà nước và của ĐHQGHN, Ban Hợp tác và Phát triển xây dựng Sổ tay hợp tác quốc tế trên cơ sở các văn bản quản lý của Nhà nước và của ĐHQGHN về quản lý hoạt động hợp tác quốc tế.

 

Tags: , ,