Lãnh đạo Viện Tài nguyên và Môi trường làm việc với đại diện của trường Đại học Tổng hợp Illinois Wesleyan (Hoa Kỳ)

[:vi]Tiếp nối những hoạt động trao đổi khoa học trước đây, chiều ngày 16 tháng 3 năm 2017, tại Văn phòng của Viện Tài nguyên và Môi trường (CRES), Đại học Quốc gia Hà Nội, TS. Hoàng Văn Thắng, Viện trưởng và TS. Võ Thanh Sơn, Trưởng phòng Hợp tác và Phát triển của Viện đã làm việc với GS. Abigail R. Jahiel và PGS. Aaron Shoults-Wilson của Cơ quan Nghiên cứu Quốc tế và Môi trường, trường Đại học Tổng hợp Illinois Wesleyan (Hoa Kỳ).

TS. Hoàng Văn Thắng đã giới thiệu những hoạt động chính của Viện trong nghiên cứu khoa học, đào tạo sau đại học về lĩnh vực quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và biến đổi khí hậu. Điểm khác biệt của Viện Tài nguyên và Môi trường là một đơn vị tự chủ tài chính, áp dụng cách tiếp cận liên ngành, kết hợp giữa các ngành khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, phục vụ công tác hoạch định chính sách, theo hướng phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi hiện nay. Hai giáo sư của trường Đại học Tổng hợp Illinois Wesleyan cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm trong hoạt động nghiên cứu và đào tạo theo cách tiếp cận liên ngành, đặc biệt kết hợp nghiên cứu và đào tạo đại học trong lĩnh vực quản lý tài nguyên thiên nhiên với vấn đề xã hội.

Lãnh đạo của Viện Tài nguyên và Môi trường trao đổi, thảo luận với đại diện Cơ quan Nghiên cứu Quốc tế và Môi trường, trường Đại học Tổng hợp Illinois Wesleyan (Hoa Kỳ)

Trong buổi làm việc, lãnh đạo của hai đơn vị đã thảo luận về cơ hội hợp tác trong việc tổ chức các khóa thực tập cho sinh viên trường Đại học Tổng hợp Illinois Wesleyan, nhằm tăng cường sự hiểu biết cho sinh viên quốc tế về thực tiễn phát triển của Việt Nam và đề xuất những ý tưởng ban đầu cho các đề tài nghiên cứu trong tương lai.[:en]Following up previous scientific exchange activities, on March 16, 2017 afternoon, Dr. Hoang Van Thang, Director General and Dr. Vo Thanh Son, Head of Cooperation and Development Department of CRES had a meeting with Prof. Abigail R. Jahiel and Assoc. Prof. Aaron Shoults-Wilson from the International and Environmental Studies, Illinois Wesleyan University (USA) at the office of the Central Institute of Natural Resources and Environmental Studies (CRES).

Dr. Hoang Van Thang introduced the main activities of CRES in scientific research, post-graduate program in natural resources management, environmental protection, biodiversity conservation, sustainable development and climate change. The uniqueness of CRES is a financial autonomy, employing an interdisciplinary approach combining natural sciences and social sciences to serve policy making process towards sustainable development in the context of climate change.

The two professors from Illinois Wesleyan University shared their experiences in research and training in an interdisciplinary approach, especially combining university research and training in the field of natural resources management with social issues.

Leaders of Central Institute for Natural Resources and Environmental Studies discussed with the representatives of International and Environmental Studies, Illinois Wesleyan University (USA)

During the meeting, the leaders of two institutions discussed the opportunity to cooperate in organizing internships for students at Illinois Wesleyan University to enhance the understanding of international students’ understanding of Vietnam’s development practice and proposed initial ideas for future research topics.[:]