Nghiên cứu phân vùng cảnh quan sinh thái khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông tỉnh Quảng Trị và đề xuất phương án bảo tồn

[:vi]

Mã số

TNMT 04.05  

Tên đề tài

Nghiên cứu phân vùng cảnh quan sinh thái khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông tỉnh Quảng Trị và đề xuất phương án bảo tồn

Chủ trì

Phạm Việt Hùng

Cấp quản lý

Đại học quốc gia

Thực hiện năm

01/01/2005 

File chi tiết

Tải về

 


[:en]

Mã số

TNMT 04.05  

Tên đề tài

Nghiên cứu phân vùng cảnh quan sinh thái khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông tỉnh Quảng Trị và đề xuất phương án bảo tồn

Chủ trì

Phạm Việt Hùng

Cấp quản lý

Đại học quốc gia

Thực hiện năm

01/01/2005 

File chi tiết

Tải về

 


[:]