Danh mục luận án tiến sĩ

Luận án tiến sĩ (Ph.D. Theses)

Lê Hương Giang, 2004. Genetic Variation of Mangrove Species in Vietnam. Doctor of Philosophy Thesis in Population Genetics. Ehime University, Japan: 90 pages.

Nguyễn Mạnh Hà, 2008. Nghiên cứu các đặc điểm sinh học-sinh thái để bảo tồn loài Bò tót (Bos gaurus Smith 1827) ở Việt Nam. Luận án Tiến sĩ Sinh học. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hà Nội.

Lê Thị Vân Huệ, 2004. Coastal Resource Use and Management in a Village of Northern Vietnam. Doctor of Philosophy Dissertation in Development Studies. Institute of Social Studies, The Hague. Shaker Publising, Maastricht, The Nethrlands: 260 pages.

Lê Đức Minh, 2006. Systematics, Biogeography and Conservation Status of the Turtle Family Geoemydidae. Doctor of Philosophy Dissertation. Columbia University, U.S.A.: 247 pages.

Võ Thanh Sơn, 2001. La Production Vivrière et la Déforestation Dans une Région de Montagnes au Vietnam: Le cas du District de Na Hang dans la Province de Tuyen Quang. Thèse Présentée a la Faculté des Études Supérieures de l’Université pour l’obtention du Grade de Philosophiae Doctor. Laval, Québec, Canada: 313 pages.

Đào Văn Tấn, 2008. Proteomic and Functional Analysis of Bacteroid Genes in Lotus japonicus and Glycine max Nodules. Doctor of Philosophy Thesis. Ehime University, Japan: 135 pages.

Hoàng Văn Thắng, 2005. Đa dạng sinh học, các chức năng chính và một số nhân tố tác động lên hệ sinh thái đất ngập nước khu vực Bàu Sâu (Vườn Quốc gia Cát Tiên). Luận án Tiến sĩ Sinh học. Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội: 186 trang.

Nghiêm Phương Tuyến, 2005. Town-village Interactions and the Roles of District Towns in the Development Process in Vietnam’s Northern Mountain Region. Doctor of Philosophy Thesis in Area Studies. Kyoto University, Japan: 230 pages.