Quá trình phát triển

CRES 30 xây dựng và phát triển

CRES 30 xây dựng và phát triển

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập theo Quyết định số 1259/QĐ ngày 15/11/1985, trước đây trực thuộc Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Trung tâm được tổ chức lại theo Quyết định số 269/TCCB ngày 05/8/1995 của Giám đốc ĐHQGHN sau khi sáp nhập Trung tâm Nghiên cứu Hệ sinh thái Rừng ngập mặn thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I. Để phù hợp với tình hình và nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Trung tâm được …

CRES 25 năm xây dựng và phát triển

CRES 25 năm xây dựng và phát triển

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường (CRES), Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập năm 1985. Năm 1995, CRES đã tái cơ cấu tổ chức và từ khi thành lập đến nay CRES đã trở thành một trong những trung tâm nghiên cứu và đào tạo hàng đầu của Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau 25 năm phát triển, CRES đã đạt được những thành tựu quan trọng trong 4 lĩnh vực chính, bao gồm nghiên cứu, đào tạo, tư vấn và dịch vụ về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng …