Thông tin luận án tiến sĩ

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Hiểu

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 10/09/1979

Nơi sinh: Thái Bình

Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 3211/QĐ-SĐH ngày 08/11/2010 của Giám đốc Đại học quốc gia Hà Nội.

Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

– Quyết định số 113/QĐ-ĐHQGHN ngày 16/01/2017 của Giám đốc ĐHQGHN về việc xử lý nghiên cứu sinh hết thời hạn học tập.

– Quyết định số 1021/QĐ-TNMT ngày 30/10/2018 của Viện trưởng  Viện Tài nguyên và Môi trường cho phép nghiên cứu sinh tiếp tục học tập.

– Điều chỉnh tên đề tài theo Quyết nghị của Hội đồng đánh giá cấp cơ sở luận án tiến sĩ ngày 5/1/2019 để phù hợp hơn với những nội dung nghiên cứu đã thực hiện mà không ảnh hưởng đến hướng nghiên cứu của luận án. Tên luận án cũ là “Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi sử dụng đất đến quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên nước của hồ Núi Cốc và lưu vực sông Công”, được điều chỉnh thành “ Nghiên cứu tác động của biến đổi sử dụng đất đến quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên nước lưu vực sông Công”.

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu tác động của biến đổi sử dụng đất đến quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên nước lưu vực sông Công.

Chuyên ngành: Môi trường trong phát triển bền vững.

Mã số: Chương trình đào tạo thí điểm.

Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Võ Thanh Sơn và PGS.TS. Phạm Văn Cự.

Xem chi tiết Thông tin về luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Hiểu tiếng Việt và tiếng Anh