Thông báo: Về việc họp Tiểu ban chuyên môn đánh giá hồ sơ chuyên môn cho các thí sinh dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc họp Tiểu ban chuyên môn đánh giá hồ sơ chuyên môn

cho các thí sinh dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2021

Hội đồng tuyển sinh sau đại học (HĐTS SĐH) Viện Tài nguyên và Môi trường thông báo về việc đánh giá hồ sơ chuyên môn của các thí sinh dự tuyển nghiên cứu sinh (NCS) đợt 2 năm 2021, chuyên ngành Môi trường và phát triển bền vững, cụ thể như sau:

–  Thời gian họp Tiểu ban chuyên môn: Thứ bảy, ngày 06/11/2021.

– Địa điểm: Viện Tài nguyên và Môi trường

               Phòng họp tầng 3, 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Trân trọng thông báo./.