Thông báo: Danh sách thí sinh đủ điều kiện vào vòng 2 CT học bổng ĐH Birminham

Danh sách thí sinh đủ điều kiện vào vòng 2 Tiến sĩ tại Viện Tài nguyên và Môi truồng, ĐHQGHN

Căn cứ Thông báo số 357/TN&MT ngày 15/10/2021 của Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường về việc nộp hồ sơ ứng tuyến học bống do Trường Đại học Birmingham cấp cho đào tạo tiến sĩ tại Viện Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ kết quả thấm định hồ sơ của các thí sinh đăng ký tham dự Chương trình học bống do Trường Đại học Birmingham cấp cho đào tạo Tiến sĩ tại Viện Tài nguyên và Môi trường, ĐHQGHN.
Viện Tài nguyên và Môi trường thông báo danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự tuyên vòng xét tiếp theo của quy trình xét cấp học bồng nêu trên (có tên trong danh sách kèm theo).
Viện Tài nguyên và Môi trường sẽ thông báo lịch tổ chức phỏng vấn đến các thí sinh trong các thông báo tiếp theo.
Trân trọng thông báo./