Nghiên cứu thực địa tại Khu Dự trữ Sinh quyển Quần đảo Cát Bà

[:vi]Từ ngày 22 đến 28 tháng 8 năm 2016, Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức chuyến nghiên cứu thực địa tại Khu Dự trữ Sinh quyển Quần đảo Cát Bà. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ đề tài độc lập cấp Nhà nước “Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí và quy trình giám sát, đánh giá hiệu quả quản lý các khu dự trữ sinh quyển của Việt Nam”, do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý và Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện. Mục đích của chuyến công tác này là xem xét hiện trạng quản lý liên quan tới các hoạt động bảo tồn và phát triển của Khu Dự trữ Sinh quyển Quần đảo Cát Bà.

Tham gia chuyến khảo sát có các nhà khoa học về tự nhiên, xã hội và chính sách, đến từ các cơ quan, viện nghiên cứu và các trường đại học như Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Viện Môi trường và Phát triển Bền vững, Viện Dân tộc học, Học viện Nông nghiệp Hà Nội, trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Văn phòng Con người và Sinh quyển (MAB) Việt Nam.

Làm việc với Sở NN&PTNT TP. Hải Phòng và Ban Quản lý KDTSQ Cát Bà

Trong thời gian công tác, đoàn đã làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hải Phòng và Ban Quản lý Khu Dự trữ Sinh quyển Quần đảo Cát Bà, làm việc và trao đổi với Ban Quản lý Vườn Quốc gia Cát Bà, là vùng lõi của Khu Dự trữ Sinh quyển. Đoàn cũng tiếp xúc và làm việc với UBND huyện Cát Hải, các xã Xuân Đám, Việt Hải, Gia Luận, Phù Long và thị trấn Cát Bà, là các địa bàn nằm trong vùng đệm và vùng chuyển tiếp của Khu Dự trữ Sinh quyển Quần đảo Cát Bà.

Trao đổi với Ban Quản lý Vườn Quốc gia Cát Bà

Trong chuyến nghiên cứu thực địa lần này, các chuyên gia tập trung chủ yếu vào những nội dung sau: (i) chức năng, nhiệm vụ, nguồn lực và cơ cấu tổ chức cũng như các vấn đề đặt ra của các địa phương; (ii) vai trò và mức độ tham gia của các tổ chức và chính quyền địa phương vào công tác lập kế hoạch, thực hiện các nhiệm vụ và giám sát, đánh giá việc quản lý hiệu quả các hoạt động của Khu Dự trữ Sinh Quyển Quần đảo Cát Bà; và (iii) các khó khăn, thách thức và đề xuất các giải pháp vượt qua các khó khăn để thực hiện đúng các nhiệm vụ của Khu Dự trữ Sinh quyển.

Gặp mặt và trao đổi với UBND các xã trong vùng đệm và vùng chuyển tiếp của KDTSQ

Được sự đón tiếp nhiệt tình và chu đáo của các cơ quan và chính quyền địa phương, đoàn đã thu thập được khá đầy đủ các thông tin theo yêu cầu đặt ra của đề tài. Ngoài ra, các chuyên gia của đoàn còn có những thảo luận và trao đổi thẳng thắn kèm theo những khuyến nghị cho các cơ quan và chính quyền địa phương để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ, phát huy các thế mạnh của địa phương về các vấn đề như phát triển kinh tế-xã hội, du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái, các định hướng cho sự phát triển bền vững và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.

Đi thực địa vào vùng đất rừng của Vườn Quốc gia Cát Bà

Các kết quả thu được trong chuyến thực địa tại Khu Dự trữ Sinh quyển Quần đảo Cát Bà lần này sẽ là một trong những cơ sở quan trọng giúp cho đề tài hoàn thành được nhiệm vụ chính là xây dựng bộ tiêu chí và quy trình giám sát, đánh giá hiệu quả quản lý các khu dự trữ sinh quyển của Việt Nam, góp phần làm cho công tác quản lý các khu dự trữ sinh quyển ngày càng có hiệu quả, phục vụ tốt cho công tác bảo tồn và phát triển bền vững ở Việt Nam.

Phỏng vấn một hộ gia đình trồng và sử dụng cây thuốc để chữa bệnh

Khảo sát nuôi trồng thủy sản trên vịnh Lan Hạ

Khảo sát du lịch sinh thái tại Vườn Quốc gia Cát Bà[:en]From 22nd to 28th August 2016, the Centre for Natural Resources and Environmental Studies (CRES), Vietnam National University, Ha Noi (VNU) conducted a survey to Cat Ba Archipelago’s Biosphere Reserve. This activity is a part of nationally independent research project called: “Developing a set of criteria and process of monitoring and evaluation of management effectiveness of biosphere reserves in Vietnam”, managed by Ministry of Science and Technology and implemented by CRES. The aim of this field survey is to review the current state of management related to conservation and development activities at the Cat Ba Archipelago’s Biosphere Reserve.

Joining this survey has various scientists having expertise in natural and social sciences and policy analysis coming from many research institutes and universities such as: Centre for Natural Resources and Environmental Studies, Institute of Ecology and Biological Resources, Vietnam Environment and Sustainable Development Institute, Institute of Anthropology, University of Natural Sciences, VNU, Vietnam National University of Agriculture, and MAB Viet Nam.

Working with Hai Phong city’s Department of Agriculture and Rural Development and Management Board of Cat Ba Archipelago’s Biosphere Reserve

During the field survey, the research group has worked with Hai Phong city’s Department of Agriculture and Rural Development, Management Board of Cat Ba Archipelago’s Biosphere Reserve, and Management Board of Cat Ba National Park, which is the core zone of the Biosphere Reserve. For local authorities, the research group has met with People’s Committee of Cat Hai district, Xuan Dam, Viet Hai, Gia Luan and Phu Long communes and Cat Ba town, which are located in the buffer and transitional zones of Cat Ba Archipelago’s Biosphere Reserve.

Disscusing with Management Board of Cat Ba National Park

The research group has received a very enthusiastic reception of the local authorities and satisfactorily gathered enough essential information, including: (i) functions, tasks, resources and organizational structure as well as raising issues of the local government agencies; (ii) roles and levels of participation of the organizations and local authorities in planning, tasks implementation and monitoring, and management efficiency evaluation of Cat Ba Archipelago’s Biosphere Reserve; (iii) difficulties, challenges and proposed solutions for overcoming confronting duties of the Biosphere Reserve.

Meeting and disscusing with the people committees of communes in the buffer zone and transitional zone of Cat Ba Archipelago’s Biosphere Reserve

In addition to collecting information in an effective manner, in accordance with the set-out requirements, experts from the research groups has exchanged frankly and given recommendations to local agencies and authorities for better implementation of missions and promoting the strengths of local area in social-economic development, community based tourism and ecotourism, orientation for sustainable development and conservation of natural resources.

Field survey in the forest land of  the Cat Ba National Park

The results, obtained from the fieldwork at Cat Ba Archipelago’s Biosphere Reserve and incoming surveys at other biosphere reserves, are going to help the project to fulfill its main mission – “developing criteria and process building of monitoring and evaluation of management effectiveness of biosphere reserves across Viet Nam”, that contribute to the better management of the biosphere reserves and support effectively in conservative activities and sustainable development of Viet Nam

Interviewing a household planting and using herbs for disease cure

 [:]