1. Đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên
  2. Biến đổi toàn cầu và phát triển bền vững
  3. Đất ngập nước, biển đảo 
  4. Hệ sinh thái rừng ngập mặn
  5. Sinh thái nhân văn
  6. Quy hoạch và chính sách môi trường
  7. Đánh giá tác động môi trường và đánh giá môi trường chiến lược
  8. Công nghệ môi trường và phân tích môi trường