Đoàn cán bộ của Viện Tài nguyên và Môi trưởng nghiên cứu về sức chống chịu của đô thị đối với biến đổi khí hậu tại tỉnh Ninh Bình

[:vi]Tiếp nối các hoạt động hợp tác về khoa học công nghệ và đào tạo trong năm 2016, Viện Tài nguyên và Môi trường, tiền thân là Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, đã xây dựng và đang thực hiện đề tài nghiên cứu trong khuôn khổ chương trình Hợp tác Đông Nam Á về Khả năng Chống chịu với Biến đổi Khí hậu ở Đô thị (UCRSEA). Với mục tiêu tổng thể của dự án là “Các cộng đồng, các đô thị, và các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á có khả năng chống chịu tốt hơn với biến đổi khí hậu trên cả ba phương diện xã hội, sinh thái, và kinh tế, góp phần hiện thực hóa tăng trưởng xanh, quản trị hiệu quả hơn, an toàn và bền vững hơn”, nhóm nghiên cứu do TS. Lê Thị Vân Huệ -Phó Trưởng phòng Hợp tác và Phát triển dẫn đầu đã thực hiện khảo sát, thu thập số liệu tại thôn Phú Hào, xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Các công cụ khảo sát bao gồm: phỏng vấn thông tin viên chủ chốt, thảo luận nhóm tập trung và phỏng vấn hộ.

Đoàn công tác thảo luận với cán bộ của UBND xã Khánh Phú về các vấn đề môi trường và phát triển kinh tế xã hội của địa phương

Xã Khánh Phú là một xã nằm ở phía Bắc huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Trụ sở xã đặt tại danh giới 2 thôn Phú Tân và Phú Long, cách trung tâm thành phố Ninh Bình 5km về phía Nam. Xã Khánh Phú với diện tích 5,92 km2 được chia làm 8 thôn xóm gồm Phú An, Phú Tân, Phú Hải, Phú Hào, Phú Cường, Phú Bình và Phú Sơn. Là một xã có nền kinh tế phát triển nhất huyện Yên Khánh với vị trí địa lý vô cùng thuận lợi cho việc ưu tiên phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa. Phía Bắc của xã giáp với sông Đáy, có cảng Ninh Phúc là cảng đầu mối của khu vực và khu Công nghiệp Khánh Phú; phía Tây giáp quốc lộ 1A và quốc lộ 10 là danh giới giữa 2 thôn Phú Tân, Phú Long thuận tiện cho việc lưu thông vận chuyển hàng hóa. Với những đặc điểm tự nhiên và phát triển kinh tế xã hội như vậy, xã Khánh Phú có thể dễ bị tổn thương do tác động của biến đổi khí hậu trong vùng.

TS. Lê Thị Vân Huệ trao đổi với nhóm hộ nông dân tại thôn Phú Hào, xã Khánh Phú về tình hình sử dụng nước sạch tại địa phương

Hiện nay nhóm nghiên cứu đang trong quá trình xử lý số liệu và viết báo cáo. Các kết quả nghiên cứu này là cơ sở quan trọng để được chia sẻ với các đối tác khác của dự án và sẽ được thảo luận tại cuộc họp Thường niên của dự án được tổ chức tại Campuchia từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 5 năm 2017.

Một số hình ảnh khác

[:en]Following the cooperative activities in science, technology and training in 2016, the Central Institute for Natural Resources and Environmental Studies (CRES), formerly Centre for Natural Resources and Environmental Studies, has developed and been implementing a research project within the framework of the Urban Climate Resilience in Southeast Asia Partnership (UCRSEA). With the overall objective of the program being “communities, cities, and countries in Southeast Asia become more socially, ecologically, and economically resilient to climate change, which contributes to possibilities for green growth, better governance, and greater security and sustainability”, a research team led by Dr. Le Thi Van Hue, Deputy Head of Cooperation and Development Department has conducted survey and data collection in Phu Hao village, Khanh Phu commune, Yen Khanh District, Ninh Binh province. Survey tools include: key informant interviews, focus group discussions and household interviews.

Photo 1: Discussions with the officials of Khanh Phu Commune about environmental issues and socio-economic development of the locality.

Khanh Phu is a commune located in the northern part of Yen Khanh District. The commune authority is located at the boundary of Phu Tan and Phu Long villages, 5.92 kilometers to the south of Ninh Binh city center. Khanh Phu commune with an area of 5.92 km2 is divided into 8 villages including Phu An, Phu Tan, Phu Hai, Phu Hao, Phu Cuong, Phu Binh and Phu Son. Being one of the most economically developed communes in Yen Khanh district as it is in an extremely advantageous location, which borders Day River to the north of the commune with Ninh Phuc as a hub port of the area and Khanh Phu Industrial Zone, to the West of National Highway 1A and National Road 10 is the border between Phu Tan and Phu Long villages, that are convenient for transportation of goods to prioritize economic development in the direction of industrialization and modernization. With such natural features and socio-economic development, Khanh Phu can be vulnerable to climate change in the area.

Photo 2: Dr. Le Thi Van Hue discusses with the farmer group in Phu Hao village, Khanh Phu commune about the situation of using fresh water in the locality.

The research team is currently at the stage of processing data and writing a report. These findings are an important basis for sharing with other project partners and will be discussed at the Annual Project Meeting held in Cambodia from May 8th to May 11th 2017.

Other photos:

[:]

Tags: