NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Khảo nghiệm áp dụng mô hình toán sinh thái để quản lý bảo tồn đa dạng sinh học đất ngập nước Hà Nội

[:vi] Mã số TNMT 03.04  Tên đề tài Khảo nghiệm áp dụng mô hình toán sinh thái để quản lý bảo tồn đa dạng sinh học đất ngập nước Hà Nội Chủ trì Phạm Việt Hùng Cấp quản lý Đại học quốc gia Thực hiện năm 2004 File chi tiết Tải về  [:en] Mã số TNMT 03.04  Tên đề tài …

Nghiên cứu phân vùng cảnh quan sinh thái khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông tỉnh Quảng Trị và đề xuất phương án bảo tồn

[:vi] Mã số TNMT 04.05   Tên đề tài Nghiên cứu phân vùng cảnh quan sinh thái khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông tỉnh Quảng Trị và đề xuất phương án bảo tồn Chủ trì Phạm Việt Hùng Cấp quản lý Đại học quốc gia Thực hiện năm 01/01/2005  File chi tiết Tải về [:en] Mã số TNMT 04.05   Tên đề …

Uplands Transformations in Vietnam

Uplands Transformations in Vietnam

  Tên Uplands Transformations in Vietnam Thể loại Sách tham khảo Nhà xuất bản Challenges of the Agrarian Transition in Southeast Asia  (ChATSEA) Năm xuất bản 2011 Tác giả Thomas Sikor, Nghiêm Phương Tuyến, Jennifer Sowerwine and Jeff Romm. Tóm tắt nội dung Tập hợp các báo cáo nghiên cứu trong và ngoài nước về các vấn đề chuyển đổi kinh tế thị trường ở …

Những chuyển đổi kinh tế xã hội ở vùng cao Việt Nam

Những chuyển đổi kinh tế xã hội ở vùng cao Việt Nam

Tên Những chuyển đổi kinh tế xã hội ở vùng cao Việt Nam Thể loại Sách tham khảo Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật Năm xuất bản 2009 Tác giả Thomas Sikor, Nghiêm Phương Tuyến, Jennifer Sowerwine and Jeff Romm. Tóm tắt nội dung Tập hợp các báo cáo nghiên cứu về tác động của thị trường làm chuyển đổi kinh tế xã hội tại một số vùng cao của Việt …

Đa dạng sinh học và sự thịnh Vượng

Đa dạng sinh học và sự thịnh Vượng

    Tên Đa dạng sinh học và sự thịnh vượng Thể loại Kỷ yếu hội thảo Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật  Năm xuất bản 2007 Tác giả Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường Tóm tắt nội dung Tập hợp các báo cáo nghiên cứu trong và ngoài trung tâm về các vấn đề đa dạng sinh học.        …

CRES 25 năm xây dựng và phát triển

CRES 25 năm xây dựng và phát triển

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường (CRES), Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập năm 1985. Năm 1995, CRES đã tái cơ cấu tổ chức và từ khi thành lập đến nay CRES đã trở thành một trong những trung tâm nghiên cứu và đào tạo hàng đầu của Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau 25 năm phát triển, CRES đã đạt được những thành tựu quan trọng trong 4 lĩnh vực chính, bao gồm nghiên cứu, đào tạo, tư vấn và dịch vụ về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng …

DANH SÁCH CÁC ẤN PHẨM 2004-2009 CỦA VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

DANH SÁCH CÁC ẤN PHẨM 2004-2009 CỦA VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Tiếng Việt Cục Bảo vệ Môi trường, 2005. Đa dạng sinh học và bảo tồn (Trương Quang Học chủ biên). Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hà Nội. Lê Diên Dực, Hoàng Văn Thắng và Trần Thu Phương, 2004. Phục hồi phục đất ngập nước đầm Thị Nại dựa vào cộng đồng bằng mô hình ao tôm sinh thái. Kỷ yếu Hội nghị khoa học về tài nguyên và môi trường 2003-2004, Sa Pa, 12/2004. Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội, NXB Khoa học và Kỹ …