Kỷ yếu hội nghị, hội thảo quốc tế

Kỷ yếu hội thảo khoa học Sinh Thái nhân và phát triển bền vững ,Một số vấn đề từ lý thuyết đến thực tiễn

Tập thể tác giả Lê Trọng Cúc (Chủ biên) Trần Đức Viên, Lê Thị Vân Huệ, Nghiêm Thị Phương Tuyến, Đào Trọng Hưng Nguyễn Thanh Lâm Nguyễn Thị Phương Loan, Võ Thanh Giang, Trần Chí Trung.   Năm xuất bản 2017   Nhà xuất bản Nhà xuất bản Nông nghiệp   Số trang 348   Trích dẫn Viện Tài Nguyên và Môi trường, 2017.  Kỷ yếu hội thảo khoa học Sinh Thái nhân và phát triển bền vững, Một số vấn đề từ …