Sách chuyên khảo

Biển đổi khí hậu và đa dạng sinh học
Kỷ niệm 35 năm hình thành và phát triển
DOING REDD+ WORK IN VIETNAM
30 năm xây dựng và phát triển
25 năm xây dựng và phát triển
Too many People too little land
Tài liệu hội thảo giao rừng tự nhiên và quản lý rừng cộng đồng
Xu hướng phát triển miền núi phía bắc Việt Nam
Phát triển bền vững miền Núi Việt Nam 10 năm nhìn lại
FORMALIZING COMMUNITY RIGHTS TO FORESTS
Kỷ yếu hội thảo sinh thái nhân văn
Competing for Land, Mangroves and Marine Resources in Coastal Vietnam
sách sinh thái nhân văn

Sinh thái nhân và phát triển bền vững

Tập thể tác giả Lê Trọng Cúc (Chủ biên) Năm xuất bản 2015 Nhà xuất bản Nhà xuất bản đại học quốc gia Số trang   Trích dẫn Lê Trọng Cúc (chủ biên), 2015. Sinh Thái nhân văn và phát triển bền vững. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia, Hà Nội. Sinh thái nhân văn và phát triển bền vững …