MỘT SỐ VĂN BẢN MẪU ÁP DỤNG CHO CÁC TỔ CHỨC, CƠ QUAN MỜI THẦU VÀ DỰ THẦU QUA MẠNG

STT TÊN VĂN BẢN DOWNLOAD
1

Thông tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Tải về
2

MẪU SỐ 1A: HỒ SƠ MỜI THẦU XÂY LẮP QUA MẠNG MỘT GIAI ĐOẠN MỘT TÚI HỒ SƠ

Tải về
3 MẪU SỐ 1B: HỒ SƠ MỜI THẦU XÂY LẮP QUA MẠNG MỘT GIAI ĐOẠN MỘT TÚI HỒ SƠ Tải về
4

MẪU SỐ 1C: HỒ SƠ MỜI SƠ TUYỂN XÂY LẮP QUA MẠNG

Tải về
5

MẪU SỐ 2A: HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA QUA MẠNG MỘT GIAI ĐOẠN MỘT TÚI HỒ SƠ

Tải về
     
     

 

Quay lại trang chủ