Lễ Kỷ niệm 35 năm truyền thống xây dựng và phát triển Viện Tài nguyên và Môi trường