Giao đất ở vùng cao Việt nam: vấn đề điều chỉnh quyền hưởng dụng và thẩm quyền

[:vi]

 


Thomas Sikor 
Junior Research Group onPostsocialistLandRelations  
Humboldt University,Berlin
thomas.sikor@rz.hu-berlin.de

Tóm tắt

Đây là một nghiên cứu về thực tiễn và các quá trình hình thành thẩm quyền thông qua điều chỉnh quyền hưởng dụng đất ở vùng cao ViệtNam. Bài viết này dựa trên hai trường hợp nghiên cứu về giao đất tại một bản người Thái, vùng núi phía Bắc và bản người Ê đê, vùng Tây Nguyên, kết hợp với tổng quan các nghiên cứu đã công bố về giao đất ở các vùng cao khác. Kết quả nghiên cứu cho thấy kiểm soát đất đai mang tính bất ổn định do sự cạnh tranh giữa các thiết chế chính trị- pháp lý trong và ngoài “nhà nước”. Khi đòi quyền lợi đất đai và tham chiếu chúng với các thiết chế, người ta thường gắn kết vấn đề điều chỉnh quyền hưởng dụng ở vùng cao với các quá trình hình thành thẩm quyền ở cấp độ lớn hơn: quốc gia và quốc tế. Các quá trình này, đến lượt mình, lại phân hóa những chuyển đổi nông thôn ở Việt nam bởi sự đa dạng trong các điều kiện lịch sử và hiện hành.

Xem file chi tiết

[:en]

 


Thomas Sikor 
Junior Research Group onPostsocialistLandRelations  
Humboldt University,Berlin
thomas.sikor@rz.hu-berlin.de

Tóm tắt

Đây là một nghiên cứu về thực tiễn và các quá trình hình thành thẩm quyền thông qua điều chỉnh quyền hưởng dụng đất ở vùng cao ViệtNam. Bài viết này dựa trên hai trường hợp nghiên cứu về giao đất tại một bản người Thái, vùng núi phía Bắc và bản người Ê đê, vùng Tây Nguyên, kết hợp với tổng quan các nghiên cứu đã công bố về giao đất ở các vùng cao khác. Kết quả nghiên cứu cho thấy kiểm soát đất đai mang tính bất ổn định do sự cạnh tranh giữa các thiết chế chính trị- pháp lý trong và ngoài “nhà nước”. Khi đòi quyền lợi đất đai và tham chiếu chúng với các thiết chế, người ta thường gắn kết vấn đề điều chỉnh quyền hưởng dụng ở vùng cao với các quá trình hình thành thẩm quyền ở cấp độ lớn hơn: quốc gia và quốc tế. Các quá trình này, đến lượt mình, lại phân hóa những chuyển đổi nông thôn ở Việt nam bởi sự đa dạng trong các điều kiện lịch sử và hiện hành.

Xem file chi tiết

[:]