ĐHQGHN ban hành Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 – 2030

Ngày 8/2/2022, Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn đã ký Quyết định số 286/QĐ-ĐHQGHN Ban hành Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội giai đoạn 2021 – 2030.

Theo đó, quan điểm của ĐHQGHN là:- Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) là nền tảng, động lực cho sự phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN).- Hoạt động KH,CN&ĐMST phải phù hợp với bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; cần kết hợp nội lực và ngoại lực để nâng cao vị thế của ĐHQGHN; thể hiện trách nhiệm quốc gia góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.- Hoạt động KH,CN&ĐMST: Khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật công nghệ phải hoà vào dòng chảy của văn minh nhân loại, gắn liền với tạo dựng môi trường văn hoá mang tính đổi mới sáng tạo; tôn trọng sự khác biệt và đa dạng; xây dựng hệ sinh thái đồng bộ từ nghiên cứu cơ bản, ứng dụng, sản xuất thử nghiệm đến thương mại hoá; lấy kết quả đóng góp cho sự phát triển của đất nước và sự phát triển KH,CN&ĐMST của thế giới làm thước đo.Mục tiêu tổng quát đến năm 2030, hoạt động KH,CN&ĐMST của ĐHQGHN đóng vai trò nòng cột, góp phần quan trọng trong thực hiện Chiến lược phát triển ĐHQGHN thành đại học nghiên cứu và đổi mới sáng tạo thuộc nhóm 300 đại học hàng đầu thế giới, tham gia giải quyết một số thách thức và cấp bách của quốc gia.