Ban hành Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngày 20/09/2022, Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn đã ký Quyết định số 3149/QĐ-ĐHQGHN về việc ban hành Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Đại học Quốc gia Hà Nội.

Theo đó, Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 3839/QĐ-ĐHQGHN ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Đại học Quốc Gia Hà Nội.

Xem thông tin chi tiết tại ĐÂY