Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học quốc gia Hà Nội thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 đối với vị trí Nghiên cứu viên và Kế toán viên …

Lễ trao học bổng Nagao năm học 2021-2022

Lễ trao học bổng Nagao năm học 2021-2022

Ngày 29/04/2022, tại Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-CRES) đã tổ chức Lễ trao học bổng của Quỹ Môi trường Thiên nhiên …