Kết quả nghiên cứu

CRES 30 xây dựng và phát triển

[:vi]Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập theo Quyết định số 1259/QĐ ngày 15/11/1985, trước đây trực …

Danh mục các luận văn thạc sỹ

Luận văn thạc sĩ (Master Theses) Lê Trọng Toán, 2014. Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và sinh kế cộng đồng: trường hợp nghiên cứu tại xã …

Danh mục luận án tiến sĩ

[:vi] Luận án tiến sĩ (Ph.D. Theses) Lê Hương Giang, 2004. Genetic Variation of Mangrove Species in Vietnam. Doctor of Philosophy Thesis in …