Đội ngũ cán bộ

BAN LÃNH ĐẠO VIỆN

Stt Họ và tên Chức vụ  Chuyên môn
1 TS. Hoàng Văn Thắng   Viện trưởng  Sinh thái học
2 TS. Võ Thanh Sơn   Phó viện trưởng  Quản lý tài nguyên và phát triển bền vững

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

Stt Họ và tên Chức vụ  Chuyên môn
 1   Phạm Việt Hùng   Trưởng phòng   Địa lý cảnh quan
2   Nguyễn Mai Phương   Phụ trách kế toán  Kinh tế tài chính

 

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO

Stt Họ và tên Chức vụ  Chuyên môn
 1   Trần Thu Phương    Phụ trách phòng   Phát triển quốc tế
2   Lê Thị Thu Thanh    Phó phòng   Quản lý tài nguyên

 

PHÒNG HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN

Stt Họ và tên Chức vụ  Chuyên môn
 1   Lê Thị Vân Huệ    Phụ trách phòng   Quy hoạch vùng và đô thị
2   Trần Chí Trung    Phó phòng   Địa sinh thái nhân văn

 

PHÒNG CHỨC NĂNG

Stt Họ và tên Chức vụ  Chuyên môn
 1   Lê Đức Minh    Phụ trách phòng  Phòng Tài nguyên Thiên nhiên và Bảo tồn
2   Võ Thanh Sơn    Phụ trách phòng   Phòng NC Biến đổi toàn cầu và Phát triển bền vững
3   Hoàng Văn Thắng   Phụ trách phòng   Phòng nghiên cứu Đất ngập nước và Biển đảo
4   Lê Hương Giang   Phụ trách phòng   Phòng Nghiên cứu hệ sinh thái rừng ngập mặn
5   Đào Minh Trường   Phụ trách phòng   Phòng Nghiên cứu tổng hợp và công nghệ Môi trường
6   Phụ trách phòng Phòng thí nghiệm và phân tích môi trường