BAN LÃNH ĐẠO VIỆN

 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

 

 • null

  PGS.TS. Lưu Thế Anh

  Viện trưởng

  Học hàm, học vị: PGS.TS

  Chức danh khoa học: Nghiên cứu viên chính

  Hướng nghiên cứu chính: Địa lý Tài nguyên và Môi trường

  Điện thoại: 024-38253506

  E-mail: ltanh@cres.edu.vn

  Lý lịch khoa học

 • null

  TS. Võ Thanh Sơn

  Phó viện trưởng

  Học hàm, học vị: TS

  Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu viên Cao cấp

  Chuyên môn chính: Quản lý Tài nguyên và Phát triển Bền vững

  Điện thoại: 024-38262932

  E-mail: vtson@cres.edu.vn

  Lý lịch Khoa hoc

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

 

 

 • null

  ThS. Phạm Việt Hùng

  Trưởng Phòng

  Học hàm, học vị: ThS

  Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu viên chính

  Chuyên môn chính: Địa lý, cảnh quan

  Điện thoại: 024-38262932

  E-mail: vtson@cres.edu.vn

  Lý lịch Khoa học

 • null

  Nguyễn Thị Hiền Giang

  Phụ trách Kế toán

  Học hàm, học vị: CN

  Trình độ chuyên môn: Chuyên viên

  Chuyên môn chính: Tài chính kế toán

  Điện thoại: 024-38262932

  E-mail: hiengiang@cres.edu.vn

  Lý lịch Khoa hoc

   

   

   

 • null

  ThS. Lê Trọng Toán

  Phụ trách: Công nghệ thông tin

  Học hàm, học vị: ThS

  Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu viên

  Chuyên môn chính: Công nghệ môi trường; Quản lý Tài nguyên, phân tích chính sách

  Điện thoại: 024-38262932

  E-mail: toan@cres.edu.vn

  Lý lịch khoa học

 • null

  Nguyễn Thị Hương Lăng

  Phụ trách: Thủ quỹ

  Học hàm, học vị: CN

  Trình độ chuyên môn: Chuyên viên

  Chuyên môn chính: Thủ quỹ

  Điện thoại: 024-38262932

  E-mail: lang@cres.edu.vn

  Lý lịch khoa học

   

   

 • null

  Hoàng Hải Dương

  Học hàm, học vị: CN

  Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu viên

  Chuyên môn chính: Kinh doanh Quốc tế

  Điện thoại: 024-38262932

  E-mail: dhoang@cres.edu.vn

  Lý lịch Khoa học

   

PHÒNG QUẢN LÝ KHCN& ĐÀO TẠO

 

 

 • null

  TS. Đỗ Quang Trung

  Phụ trách phòng

  Học hàm, học vị: TS

  Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu viên

  Chuyên môn chính: Công nghệ Sinh học

  Điện thoại: 024-38262932

  E-mail: trung@cres.edu.vn

  Lý lịch Khoa hoc

 • null

  ThS. Ngô Ngọc Dung

  Học hàm, học vị: ThS

  Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu viên

  Chuyên môn chính: Quản lý Tài nguyên và Phát triển Bền vững

  Điện thoại: 024-38262932

  E-mail: dung@cres.edu.vn

  Lý lịch Khoa hoc

PHÒNG HỢP TÁC PHÁT TRIỂN

 

 

 • null

  TS. Lê Thị Vân Huệ

  Phụ trách Phòng

  Học hàm, học vị: TS

  Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu viên chính

  Chuyên môn chính: Chính sách Môi trường

  Điện thoại: 024-38262932

  E-mail: huetle@cres.edu.vn

  Lý lịch Khoa hoc

   

 • null

  ThS. Bùi Thị Hà Ly

  Học hàm, học vị: ThS

  Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu viên

  Chuyên môn chính: Công nghệ Môi trường

  Điện thoại: 024-38262932

  E-mail: lybuiha@cres.edu.vn

  Lý lịch khoa học

   

  CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

   

   

   Phòng Tài nguyên Thiên nhiên
  và Bảo tồn

   

   

  • null

   PGS.TS. Lê Đức Minh

   Trưởng Phòng

   Học hàm, học vị: PGS.TS

   Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu viên

   Chuyên môn chính: Sinh học Phân tử, Bảo tồn Thiên nhiên

   Điện thoại: 024-38262932

   E-mail: minhle@cres.edu.vn

   Lý lịch Khoa hoc

  • null

   ThS. Phạm Việt Hùng

   Học hàm, học vị: ThS

   Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu viên chính

   Chuyên môn chính: Địa lý, cảnh quan

   Điện thoại: 024-38262932

   E-mail:hung@cres.edu.vn

   Lý lịch Khoa học

  • null

   CN. Đặng Thị Tú Loan

   Học hàm, học vị: CN

   Trình độ chuyên môn: Chuyên viên

   Chuyên môn chính: Tài chính kế toán

   Điện thoại: 024-38262932

   E-mail:loan@cres.edu.vn

   Lý lịch Khoa hoc

  • icon

   NCS. Nguyễn Văn Thành

   Học hàm, học vị: NCS

   Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu viên

   Chuyên môn chính: Sinh học Phân tử

   Điện thoại: 024-38262932

   E-mail:

   Lý lịch Khoa hoc

  • icon

   NCS. Nguyễn Vân Trường

   Học hàm, học vị: NCS

   Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu viên

   Chuyên môn chính: Sinh học Phân tử

   Điện thoại: 024-38262932

   E-mail:

   Lý lịch Khoa hoc

  • null

   ThS. Ngô Thị Hạnh

   Học hàm, học vị: ThS

   Trình độ chuyên môn:

   Chuyên môn chính:

   Điện thoại: 024-38262932

   E-mail:

   Lý lịch Khoa hoc

    

  • null

   ThS. Nguyễn Thị Thắm

   Học hàm, học vị: ThS

   Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu viên

   Chuyên môn chính:

   Điện thoại: 024-38262932

   E-mail:

   Lý lịch Khoa hoc

    

   Phòng Nghiên cứu Tổng hợp và
  Công nghệ Môi trường

   

   

  • null

   TS. Đào Minh Trường

   Trưởng Phòng

   Học hàm, học vị: TS

   Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu viên chính

   Chuyên môn chính: Công nghệ GIS Viễn thám

   Điện thoại: 024-38262932

   E-mail: mr.truong@cres.edu.vn

   Lý lịch Khoa hoc

  • null

   TS. Nghiêm Phương Tuyến

   Học hàm, học vị: TS

   Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu viên chính

   Chuyên môn chính: Quy hoạch môi trường đô thị

   Điện thoại: 024-38253506

   E-mail: ms.tuyen@cres.edu.vn

   Lý lịch Khoa học

  • null

   TS. Lê Thị Vân Huệ

   Học hàm, học vị: TS

   Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu viên chính

   Chuyên môn chính: Chính sách Môi trường

   Điện thoại: 024-38262932

   E-mail: huetle@cres.edu.vn

   Lý lịch Khoa hoc

  • null

   ThS. Lê Trọng Toán

   Học hàm, học vị: ThS

   Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu viên

   Chuyên môn chính: Công nghệ Môi trường, Quản lý Tài nguyên, Phân tích Chính sách

   Điện thoại: 024-38262932

   E-mail: toan@cres.edu.vn

   Lý lịch khoa học

  • null

   ThS. Vũ Diệu Hương

   Học hàm, học vị: ThS

   Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu viên

   Chuyên môn chính: Quản lý Tài nguyên

   Điện thoại: 024-38262932

   E-mail: huong@cres.edu.vn

   Lý lịch Khoa hoc

   Phòng NC Biến đổi Toàn cầu
  và Phát triển Bền vững

   

   

  • null

   TS. Võ Thanh Sơn

   Trưởng Phòng

   Học hàm, học vị: TS

   Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu viên cao cấp

   Chuyên môn chính: Quản lý Tài nguyên và Phát triển Bền vững

   Điện thoại: 024-38262932

   E-mail: vtson@cres.edu.vn

   Lý lịch Khoa hoc

    

  • null

   ThS. Trần Thu Phương

   Học hàm, học vị: ThS

   Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu viên Chính

   Chuyên môn chính: Nghiên cứu quốc tế

   Điện thoại: 024-38262932

   E-mail: thuphuong@cres.edu.vn

   Lý lịch Khoa hoc

  • null

   TS. Trần Chí Trung

   Học hàm, học vị: TS

   Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu viên

   Chuyên môn chính: Địa sinh thái nhân văn

   Điện thoại: 024-38262932

   E-mail: trung.tran@cres.edu.vn

   Lý lịch Khoa hoc

  • null

   ThS. Ngô Ngọc Dung

   Học hàm, học vị: ThS

   Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu viên

   Chuyên môn chính: Quản lý Tài nguyên và Phát triển Bền vững

   Điện thoại: 024-38262932

   E-mail: dung@cres.edu.vn

   Lý lịch Khoa hoc

    

    

    

   Phòng NC Đất ngập nước
  và Biển đảo

   

   

   Phòng Nghiên cứu
  Hệ sinh thái rừng ngập mặn

   

   

  • null

   TS. Hà Thị Thu Huế

   Phụ trách phòng

   Học hàm, học vị: Tiến sĩ

   Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu viên

   Chuyên môn chính: Quản lý tổng hợp ven biển, Mô hình dự báo, Kinh tế tài nguyên và môi trường, Du lịch Sinh Thái, Phát triển cộng đồng.

   Điện thoại: 024-38262932

   E-mail: huecres@vnu.edu.vn

   Lý lịch Khoa hoc

  • null

   TS. Hoàng Văn Thắng

   Học hàm, học vị: TS

   Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu viên cao cấp

   Chuyên môn chính: Sinh học, Đất ngập nước

   Điện thoại: 024-38262932

   E-mail:tvhoang@cres.edu.vn

   Lý lịch Khoa học

  • null

   ThS Bùi Hà Ly

   Học hàm, học vị: ThS

   Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu viên

   Chuyên môn chính: Công nghệ Môi trường

   Điện thoại: 024-38262932

   E-mail:lybuiha@cres.edu.vn

   Lý lịch Khoa hoc

  • null

   ThS. Vũ Minh Hoa

    

   Học hàm, học vị: ThS

   Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu viên chính

   Chuyên môn chính: Đất ngập nước

   Điện thoại: 024-38262932

   E-mail: hoa@cres.edu.vn

   Lý lịch Khoa hoc

    

  • null

   ThS. Đặng Anh Tuấn

   Học hàm, học vị: ThS

   Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu viên

   Chuyên môn chính: Đất ngập nước

   Điện thoại: 024-38262932

   E-mail: tuan@cres.edu.vn

   Lý lịch Khoa hoc

  • icon

   CN. Đỗ Đức Huỳnh

   Học hàm, học vị: CN

   Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu viên

   Chuyên môn chính:

   Điện thoại: 024-38262932

   E-mail:

   Lý lịch Khoa hoc

  • null

   TS. Lê Hương Giang

   Trưởng Phòng

   Học hàm, học vị: TS

   Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu viên

   Chuyên môn chính:

   Điện thoại: 024-38262932

   E-mail:

   Lý lịch Khoa hoc

  • null

   CN. Phan Hồng Anh

   Phó trưởng phòng

   Học hàm, học vị:

   Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu viên

   Chuyên môn chính: Ngân Hàng

   Điện thoại:

   E-mail: anh@cres.edu.vn

   Lý lịch Khoa học

  • null

   CN. Quản Thị Quỳnh Dao

   Học hàm, học vị: CN

   Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu viên

   Chuyên môn chính:

   Điện thoại:

   E-mail:

   Lý lịch Khoa hoc