Liên hệ

VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (CRES)
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI (VNU)
Địa chỉ: 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội;
Email:cres@vnu.edu.vn; cres@cres.edu.vn
Tel:(84-4) 38253506;  Fax:(84-4) 38262923
Website: www.cres.edu.vn/www.cres.vnu.edu.vn