Quản Thị Quỳnh Dao

 

Họ và tên:   
QUẢN THỊ QUỲNH GIAO
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Ngoại ngữ
Lĩnh vực hoạt động: Biên dịch
Nghiên cứu về rừng ngập mặn
Tuyên truyền và giáo dục cộng đồng
Điện thoại: (844) 3826 2932
Email:
qtquynhdao@yahoo.com