Tran Chi Trung

[:vi]

Họ và tên:   
TRẦN CHÍ TRUNG
Trình độ chuyên môn:
Tiến sỹ Địa lý nhân văn
Lĩnh vực hoạt động:
– Phát triển cộng đồng
– Quản lý tài nguyên thiên nhiên
– Di dân tái định cư
– Sinh thái nhân văn
Điện thoại: 0898550292
Email:
 trung.tran.cres@gmail.comtrung.tran@cres.edu.vn

[:en] 

Họ và tên:   
TRẦN CHÍ TRUNG
Trình độ chuyên môn:
Tiến sỹ Địa lý nhân văn
Lĩnh vực hoạt động:
– Phát triển cộng đồng
– Quản lý tài nguyên thiên nhiên
– Di dân tái định cư
– Sinh thái nhân văn
Điện thoại: 0898550292
Email:
 trung.tran.cres@gmail.comtrung.tran@cres.edu.vn

[:]