Hoàng Văn Thắng

[:en]

 

Họ và tên:

HOÀNG VĂN THẮNG

Chức vụ:

Giám đốc

Trình độ chuyên môn:

Tiễn sỹ Sinh học – Sinh thái học

Lĩnh vực hoạt động:

 

Quản lý và bảo tồn đất ngập nước

Quy hoạch môi trường
Bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững

 

Điện thoại:

(84) 913395735

Email:

tvhoang@fpt.vn/tvhoang@cres.edu.vn


[:vi]

 

Họ và tên:

HOÀNG VĂN THẮNG

Chức vụ:

Giám đốc

Trình độ chuyên môn:

Tiễn sỹ Sinh học – Sinh thái học

Lĩnh vực hoạt động:

 

Quản lý và bảo tồn đất ngập nước

Quy hoạch môi trường
Bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững

 

Điện thoại:

(84) 913395735

Email:

tvhoang@fpt.vn/tvhoang@cres.edu.vn


[:]