Vu Thị Minh Hoa

[:en]

Họ và tên:   
VŨ THỊ MINH HOA
Trình độ chuyên môn:
Thạc sỹ Quản lý tài nguyên thiên nhiên
Lĩnh vực hoạt động: Bảo tồn đất ngập nước
Quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên nước                           
Điện thoại: (84) 1228216866
Email:               
hoa@cres.edu.vn; minhhang94@yahoo.com

[:vi]

Họ và tên:   
VŨ THỊ MINH HOA
Trình độ chuyên môn:
Thạc sỹ Quản lý tài nguyên thiên nhiên
Lĩnh vực hoạt động: Bảo tồn đất ngập nước
Quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên nước                           
Điện thoại: (84) 1228216866
Email:               
hoa@cres.edu.vn; minhhang94@yahoo.com

[:]