Đào Minh Trường

[:vi]

Họ và tên:   
ĐÀO MINH TRƯỜNG
Trình độ chuyên môn:
TS. Nghiên cứu khu vực/vùng
Lĩnh vực hoạt động: Phát triển nông thôn
Quản lý tài nguyên thiên nhiên
Ứng dụng viễn thám và hệ thống thông tin địa lý
Điện thoại: (844) 38253506
Email:
mr_truong@hotmail.com


[:en]

Họ và tên:   
ĐÀO MINH TRƯỜNG
Trình độ chuyên môn:
TS. Nghiên cứu khu vực/vùng                                             
Lĩnh vực hoạt động: Phát triển nông thôn
Quản lý tài nguyên thiên nhiên
Ứng dụng viễn thám và hệ thống thông tin địa lý
Điện thoại: (844) 38253506
Email:               
mr_truong@hotmail.com

 


[:]