Võ Thanh Giang

[:vi]

anh vtgiang 2_resize Họ và tên:   
VÕ THANH GIANG
Trình độ chuyên môn:
Thạc sỹ Quản lý và phát triển tài nguyên
Lĩnh vực hoạt động: Xã hội học
Phát triển cộng đồng
Lâm sản ngoài gỗ
Điện thoại: (84) 913580884
Email:
vtgiang@cres.edu.vn; vt_giang_1957@yahoo.com

[:en] 

anh vtgiang 2_resize Họ và tên:   
VO THANH GIANG
Trình độ chuyên môn:
Thạc sỹ Quản lý và phát triển tài nguyên
Lĩnh vực hoạt động: Xã hội học
Phát triển cộng đồng
Lâm sản ngoài gỗ
Điện thoại: (84) 913580884
Email:
vtgiang@cres.edu.vn; vt_giang_1957@yahoo.com

[:]