Đặng Anh Tuấn

[:vi]

Họ và tên:   
ĐẶNG ANH TUẤN
Trình độ chuyên môn:
Thạc sỹ Sinh thái đất ngập nước ven biển
Lĩnh vực hoạt động: Sinh thái đất ngập nước
Sinh thái rừng ngập mặn
Lâm nghiệp xã hội
Điện thoại: (84) 1234666888
Email:
tuanmaple@gmail.com

 


[:en]

Họ và tên:   
ĐẶNG ANH TUẤN
Trình độ chuyên môn:
Thạc sỹ Sinh thái đất ngập nước ven biển
Lĩnh vực hoạt động: Sinh thái đất ngập nước
Sinh thái rừng ngập mặn
Lâm nghiệp xã hội                                                                  
Điện thoại: (84) 1234666888
Email:               
tuanmaple@gmail.com

 


[:]