Lê Thị Vân Huệ

[:vi]

Họ và tên:   
LÊ THỊ VÂN HUỆ
Trình độ chuyên môn:
TS. Quy hoạch vùng và Đô thị
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý và sử dụng đất
Quản lý tài nguyên
Biển đổi khí hậu 
Điện thoại: (84) 0986239898
Email:             thivanhue@gmail.com                                           

[:en]

 

Họ và tên:   
LÊ THỊ VÂN HUỆ
Trình độ chuyên môn:
TS. Quy hoạch vùng và Đô thị                                                          
Lĩnh vực hoạt động:

Quản lý và sử dụng đất
Quản lý tài nguyên
Biển đổi khí hậu 

Điện thoại: (84) 0986239898

Email:            

thivanhue@gmail.com                                           


 

[:]